Nuläge, mål och strategi

Hur ser nuläget ut?

Det första man måste göra när man börjar utveckla ett företag, är att ärligt titta på hur nuläget ser ut, vad finns det för starka och svaga sidor i företaget och vilka problem finns som måste lösas för att utveckla företaget framåt? Hur ser historien bakom företaget ut som gör att man befinner sig där man är idag? Vilka nyckelpersoner finns i bolaget och vad är deras historik, kompetens och framtidsplaner? De svaga sidorna förstärker vi och problemen tar vi fram lösningar på gemensamt, som genomförs så fort det går. De starka sidorna skall vi naturligtvis bygga vidare på och utveckla än mer för att dra så stora fördelar som möjligt av företagets styrkor och nå målen så snabbt som möjligt. 

Vad har du för mål med ditt liv och ditt företag?

Att sätta upp tydliga och konkreta mål, både för själva företaget men framför allt för ägarens/ägarnas liv, är det första steget till framgångsrik verksamhetsutveckling. Om man inte vet vad målet med resan är, hur skall man då kunna ta sig dit? Vi hjälper dig att fastställa just dina unika mål för att uppnå maximal lycka och ekonomisk framgång, både för företaget och för dig/er privat.

Vilka strategier och metoder skall användas för att ta företaget från nuläget till målen?

När vi vet nuläget och vart vi skall, hur skall vi då göra för att ta oss från start till mål? Med hjälp av enkla och fungerande strategier och metoder så bygger vi, steg för steg, upp en stark och stabil grund för företaget att stå på. När grunden väl är på plats så tar vi, steg för steg, företaget från dess nuläge till dess mål genom att följa uppsatta strategier och genom hårt arbete från samtliga inblandade. Svårare än så är det inte att skapa ett framgångsrikt företag!

 

Läs gärna mer nedan:

Definiera mål som verkligen leder till lycka och framgång i livet, både privat och för företaget

Genom att diskutera med företagsägaren/ägarna om vad de vill uppnå med både sitt företag, men framförallt med sina egna liv, så hittar man snabbt det som verkligen är viktigast för ägaren! Ofta fokuserar företagsägaren bara på företagets mål och resultat och glömmer bort vad som är viktigt i privatlivet utöver företaget. Det egna företaget kan absolut vara ett redskap för att nå sina mål, t ex genom att företaget blir lönsamt och ägaren tjänar pengar som kan användas för att nå målen. Det kan dock vara så att ett mål om att tjäna maximalt med pengar, leder till att andra mål i livet inte uppfylls, t ex att kunna vara en närvarande förälder, att ha tid och möjlighet att träffa vänner och familj så mycket man vill, ha tid att ägna sig åt sina fritidsintressen osv.  Det är därför viktigt att som ägare att verkligen se de viktiga målen man har och göra de anpassningar och justeringar som krävs för att försöka uppfylla både företagets mål och sina privata mål samtidigt.

Privatliv och företag smälter ihop – hur ha kvar balansen?

När man startar och driver ett företag så innebär det alltid hårt arbete, fokus och engagemang om man vill nå framgång. Samtidigt måste man komma ihåg att familj, vänner, fritidsintressen, den egna hälsan etc som också måste få ta tid, för att man skall orka driva företaget i långa loppet på ett positivt sätt. Att driva ett framgångsrikt företaget påverkar familj, partner, barn, vänner, släkt etc och det är därför viktigt att ens familj och närstående förstår vad det innebär att driva ett företag och ställer in sig på vad detta kan komma att få för konsekvenser om företaget skall utvecklas för att nå ofta högt uppställda mål. Det underlättar för företagets ägare om familjen förstår och stöttar denne i sitt företagande.

Nulägesanalysen – inte läge att lura sig själv

När man tittar på hur företagets nuläge ser ut, skall man vara 100 % ärlig som ägare, för det är ingen annan än företagsägaren själv som blir lurad om man inte ser verkligheten som den verkligen är. Problem och svagheter finns det i alla företag oavsett storlek eller bransch och alla dessa går att lösa eller förbättra, om man ser problemen och aktivt arbetar för detta. Man skall inte som företagsägare vara rädd för att ta fram brister och problem i ljuset, för det är endast på detta sätt dessa kan lösas och ägaren, personalen och företaget kan utvecklas och nå långsiktig och hållbar framgång!

Rom byggdes inte på en dag – sätt en realistisk tidsplan för förändringsarbetet

Att bygga upp ett stabilt och långsiktigt framgångsrikt företag tar tid och det kräver ofta förändringar i tankesätt, arbetssätt och attityder hos alla inblandade och förändringar tar alltid mer tid än man tror. Anställda måste få information löpande och sedan återkommande få stöd och stöttning för att förstå sin roll i den resa om företetaget påbörjat mot uppsatta målen. Ofta blir man som företagsägare frustrerad att personalen inte förstår nya arbetssätt eller sina nya roller, det är dock helt normalt att saker tar tid och människor behöver få tid att förstå och anpassa sig efter förändringarna. Det är inte heller alla inblandade som tror att beslutade mål och förändringar kommer leda till något positivt för den egna situationen, så det gäller att som företagsledare vara tydlig, kommunikativ och ärlig med vad förändringarna kommer innebära. Grundinställningen måste alltid var att positiva förändringar och förbättringar för företaget leder till fördelar för de anställda också med möjligheter till högre löner, få bättre positioner inom företaget, få en högre anställningstrygghet i ett ekonomiskt stabilt företag med mera.

Förändringsarbetet en lönsam investering, inte en kostnad

Man skall inte se nedlagda resurser, tid och pengar i utvecklingen av företaget som kostnader, utan som investeringar som kommer skapa mer pengar längre fram, när företaget växer och börjar ge vinst. Det är bra att göra en ekonomisk budget eller grov uppskattning för hur stora investeringar man måste göra för att nå sina uppsatta mål inom uppsatta tidsperioder och det gäller så klart att inte låta utvecklingsarbetet gå för fort, för företagets verksamhet och medarbetare måste orka och hinna med att anpassa sig efter utvecklingen. Samtidigt måste företaget kunna bära de investeringar det innebär att växa, t ex behöver man anställa mer personal, skaffa fler bilar, verktyg och maskiner till nyanställda, binda upp mer kapital i material ju fler och större projekt man får, men allt detta är ju nödvändiga investeringar för att företaget skall kunna växa i enlighet med uppsatta mål och strategier, men det gäller att vara förberedd på detta som företag.

Löpande kontrollera att man är på rätt spår

Under ett utvecklingsarbete händer många saker samtidigt och nya situationer, problem och möjligheter uppstår, det är därför viktigt att löpande stanna upp och försöka överblicka utvecklingen för att säkerställa att man är på rätt spår för att nå de uppsatta målen. Det är även viktigt att lyssna in vad både nya och gamla medarbetare upplever och tycker, för ofta kan man få väldigt mycket bra hjälp och tips på hur man löser nya och gamla problem, bara genom att lyssna på sin egen personal och ta till sig det dom säger på ett konstruktivt sätt. Att löpande ha personalmöten är ett utmärkt sätt att fånga upp vad som händer i de olika delarna av företaget.

Det blåser snålt på toppen – ägare och chefer behöver bollplank

Som ägare, men även som chef i ett företag som utvecklas, finns ofta ett stort behov av att ha någon att prata och bolla idéer med samt diskutera problem och lösningar med. Att som ägare prata med en medarbetare kan ofta vara känsligt, då det man vill diskutera kan gälla just den medarbetaren eller leda till att medarbetaren råkar försäga sig till kollegor, vilket leder till att information hamnar hos fel personer. Konsulten från Byggraketen är ett bra bollplank då personen är insatt i just ert företags situation och konsulten kan både lyssna och komma med förslag och respons på idéer och förslag som du som ägare kan ha kring ditt företag. Glöm inte, att bygga upp ett företag är inget enmansprojekt, utan ett grupparbete!

Rätt man på rätt plats – en absolut nyckel till framgång

För att lyckas med ett företagsbygge så kan man se det som att man lägger ett pussel. Man behöver många olika pusselbitar för att lägga ett komplett pussel och om några pusselbitar saknas eller inte passar ihop, så måste man lösa detta så fort som möjligt. Att pusselbitar saknas kan t ex vara att man behöver anställa personer på nya funktioner som inte funnits förut, t ex som arbetsledare för att avlasta företagsägaren så denne kan fokusera på andra arbetsuppgifter som t ex försäljning. Det kan också handla om att man måste anställa mer personal för att hinna med att genomföra alla projekt och arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Att två pusselbitar inte passar ihop kan t ex vara att två medarbetare inte kan eller vill samarbeta på ett för företaget bra sätt. Detta måste man tidigt försöka lösa genom att i första hand kommunicera med inblandade parter så att var och en förstår sin viktiga roll i det pågående företagsbyggandet. Om det inte blir någon förändring i rätt riktning trots dialog och riktade åtgärder, så kan det vara tvunget att ge vissa medarbetare nya arbetsuppgifter eller positioner som passar bättre utifrån företagets nuvarande och kommande behov. Det är företagets behov och målsättningar som är prioritet och det som var rätt igår, behöver inte betyda att det är rätt imorgon i en situation där företaget och dess behov och organisation utvecklas kraftigt.

Kompetensutveckling – att kunna och vilja förändras på alla nivåer i företaget

När ett företag utvecklas så uppstår nya behov och krav på medarbetare, chefer och ägare. Vissa situationer är enkla att anpassa sig till, medan andra kräver stöd, dialog, information, utbildning och löpande feedback. Konsulten från Byggraketen kan fungera som en coach och ett bollplank för alla medarbetare på företaget, chefer och dess ägare i olika frågor, där ingen annan på företaget kan eller hinner t ex stötta medarbetare som vill och måste förändras utifrån företagets nya behov. I vissa fall räcker det att svara på medarbetarens frågor och stötta honom/henne kring en ny roll eller nya arbetsuppgifter till dess att personen blivit varm i kläderna, men det kan även behövas kortare utbildningar externt för att täppa till kunskapsbrister eller skaffa nya behörigheter och intyg som krävs för företagets utveckling.