Likviditet och finansiering

Likviditet – viktigare än vinst på kort sikt

En stabil likviditet, antingen med eget kapital eller med extern finansiering är helt grundläggande för att ett företag skall överleva, både på kort och lång sikt. Många företag som går i konkurs går inte i konkurs pga dålig lönsamhet, utan pga dålig likviditet och brist på finansiering. För företag i byggbranschen så är likviditeten än viktigare, då intäkterna ofta kommer in genom lyftplaner som får faktureras en gång per månad och där nåt litet fel kan göra att beställaren håller inne på hela betalningen av lyftet, något som kan få katastrofala följder för företaget ganska snabbt. Om man saknar likviditet, dvs pengar på banken, att betala leverantörer, personal och skatter med, så kommer man snabbt bli spärrad hos leverantörer och inte få mer material, personalen kommer inte komma till jobbet och Skatteverket kommer skicka obetalda skatterna till Kronofogden. När någon skickar en faktura till Kronofogden så syns det så fort man tar en kreditupplysning på företaget och en ansökan hos Kronofogden är en stark varningssignal som kan göra att även andra leverantörer inte längre vill sälja på kredit till företaget och då är konkursen nära.

Att ha stenkoll på sin likviditet och vara aktiv i sin likviditetsplanering är obligatoriskt för ett företag i byggbranschen, oavsett storlek, dock så kan det vara svårt för ekonomiavdelning och ägare att veta hur likviditetssituationen ser ut framåt, om man inte har ett väl fungerande system för likviditetsplaneringen.

Om man märker att det inom några veckor eller månader kommer uppstå problem med likviditeten, så finns det många åtgärder man kan vidta för att undvika en akut likviditetsbrist. En förutsättning är att man är ute i så god tid som möjligt, har tänkt igenom sina alternativ och kommer med konkreta och trovärdiga förslag när man tillsammans med sina leverantörer, kunder, banker, finansieringsbolag etc skall lösa den akuta situationen.       

Byggraketen har fungerande rutiner som gör att vår löpande likviditetsplanering och uppföljning visar redan 4-6 veckor innan pengarna tar slut, att företaget är på väg mot likviditetsproblem, vilket gör att företaget har gott om tid på sig att lösa likviditeten, innan situationen blir akut.

Läs gärna mer nedan:

Ta kontakt med banken i goda tider, inte i dåliga tider

Att ha bra kontakt med en eller flera banker är ett sätt att undvika problem med likviditeten då bankerna kan hjälpa till med checkkrediter, lån, finansiering som gör att man slipper kostsam hantering av dålig likviditet. Det är dock helt fel läge att ta kontakt med banken när problem med likviditet eller lönsamhet redan uppstått, bankerna är nämligen inte alls intresserade av att ta några risker utan vill endast låna ut pengar till företag som kommer kunna betala tillbaka lånen och krediterna. Var därför ute i god tid, redan när företaget går bra och egentligen inte har något större behov av finansiering och ta en diskussion med kontaktpersonen på banken om t ex en liten checkkredit eller ett litet lån. Se sedan till att sköta återbetalningarna av lånen och krediterna prickfritt, för på detta sätt får bank en kredithistorik på företaget och ser att företaget sköter sina åtaganden. När företaget sedan verkligen behöver ha finansiering så är det lättare för banken att gå med på detta, om det finns en historik av god återbetalningsförmåga och företaget och bankens kontaktpersoner byggt upp en bra relation under åren.

Kom även ihåg att det alltid finns en risk att kontaktpersonen man har på banken kan gå till en annan tjänst och man får en ny kontaktperson, så försök därför knyta kontakt med flera personer på banken, för att vara säker på att det alltid finns någon på banken som känner till företagets historik och som därför kan lägga in ett gott ord för företaget när låneansökan hamnar hos bankens kreditkommitté. 

Avbetalning

Skillnaden mellan avbetalning och leasing är att vid avbetalning så äger företaget det som köpts och banken/finansföretaget är med och finansierar. När det gäller leasing så är det banken/finansföretaget som leasinggivare som äger det som köps och kunden har ofta rätt att lämna tillbaka t ex fordonet när leasingperioden löpt ut. Det är dock viktigt att läsa det finstilta innan man skriver under ett leasingavtal, för ibland så står det att leasingtagaren, dvs kunden, själv måste hitta en köpare till fordonet när leasingperioden löper ut, vilket kan innebära risker och merarbete för leasingtagaren.

Banklån

Att som företag få ett banklån på något större belopp utan att ha en stabil säkerhet för lånet samt en god återbetalningsförmåga är svårt nu för tiden. Tidigare har det t ex gått att få finansiering från banken för att köpa obebyggd mark, t ex för att stycka av och sälja tomter eller som investering för framtiden. Idag är det betydligt mycket svårare att få lån rent generellt, då banken vill se att det som köps och finansieras med banklånet, genererar ett positivt kassaflöde som kan användas för att betala tillbaka lånet i form av amortering och räntor. Om man t ex köper en hyresfastighet så är det lättare att få banklån än om man köper mark, då banken kan se att det löpande kommer in hyror, det är dock fortfarande svårt att få finansiering på mer än 50-60 % av köpeskillingen med banklån. Banken vill ofta att man skall finansiera återstående 40-50 % med eget kapital, dvs egna pengar, allt för att minska risken för banken. 

Belåna kundfakturor – ett dyrare sätt än du tror att finansiera företaget

Det finns många aktörer på marknaden idag som erbjuder sig att köpa upp eller belåna företagets kundfakturor så att företaget kan få betalt direkt i stället för att vänta 30 dagar som är den normala kredittid som företag ger sina kunder. Detta är ofta väldigt attraktivt för företag som behöver få in pengar snabbt att sälja eller belåna sina kundfakturor och det låter vid första ögonblicket inte heller så dyrt att banken eller finansföretaget endast tar 2-3 % av fakturabeloppet i avgift mot att företaget får betalt dagen efter. Det finns dock ett flertal punkter att tänka på som företag innan man börjar sälja eller belåna sina kundfakturor:

 • Vad händer om kunden inte betalar fakturan till banken eller finansföretaget? Många gånger är det så att enligt avtalet som tecknats mellan företaget som säljer/belånar fakturan och finansföretaget, så måste företaget då själva betala hela beloppet till banken eller finansföretaget, om deras kund inte kan betala. Det kan ju bli oerhört svårt att göra detta, då den dåliga likviditeten ju var grundanledningen till att företaget tvingades sälja eller belåna fakturan från första början. Dessutom är det ju antagligen så att pengarna som företaget fick från finansbolaget redan gått åt till att betala löner, leverantörer eller skatter, dvs dom pengarna finns inte kvar att betala tillbaka till finansföretaget. Att sälja eller belåna kundfakturorna kan därmed leda till än större problem för företaget än innan och det är inte ovanligt att företag tar första steget till konkurs genom att börja sälja eller belåna sina kundfakturor.
 • Det är inte alla kunder som accepterar att fakturorna får säljas eller belånas. Många större fastighetsföretag, både privata och allmännyttiga, accepterar inte att de fakturor som skall skickas till dom för utfört arbete, säljs eller belånas och det kan stå inskrivet i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för avtalet mellan kunden och företaget. Det är därför viktigt att kontrollera om man överhuvudtaget får sälja eller belåna fakturorna, innan man överväger detta som finansieringsmetod.  
 • Att sälja eller belåna kundfakturor är ett väldigt dyrt sätt att finansiera sitt företag vilket man förstår när man verkligen börjar räkna på det. Att finansbolaget tar t ex 3 % låter ju inte så mycket, men då får man komma ihåg att det är ju 3 % för att finansiera i endast 30 dagar, inte för ett helt år. Hade det varit 3 % på årsbasis så hade det varit billigt, men 3 % ränta för 1 månads utlåning motsvarar ju en årlig ränta på 36 %, utan ränta på ränta beräkning, vilket är en extremt hög årsränta!
 • Många företag inom byggbranschen har tyvärr väldigt små vinstmarginaler på sitt utförda arbete och vinstmarginaler när allt är betalt på 1-5 % per projekt är inget ovanligt. Vad innebär det för vinsten för företaget om man börjar sälja eller belåna kundfakturorna? 
  • Om man har 1 % vinstmarginal på fakturabeloppet och skall betala 3 % av fakturans värde i avgift, då har man ju plötsligt gått minus på projektet med – 2 %, dvs man förlorade pengar på att genomföra projektet! Att förlora pengar på utförda projekt är inget som håller i långa loppet och kan endast göras i undantagsfall, om företaget skall överleva.
  • Om man har en vinstmarginal på 3 % och man skall betala 3 % av fakturans värde i avgift till finansföretaget, då har ju vinsten på projektet plötsligt blivit noll, dvs allt slit och jobb ledde inte till någon vinst alls!
  • Om man har högre vinstmarginal, säg 6 % vinstmarginal, men måste betala 3 % av fakturans belopp till finansbolaget, så innebär det att hälften, dvs 50 % av vinsten på fakturan går till finansbolaget, är det en rättvis fördelning av vinsten utifrån arbetsinsats, risktagande och när allt annat är inräknat?

Checkkredit

Skillnaden mellan en checkkredit och ett lån, är att på lånet måste man betala ränta på hela lånebeloppet, medan på checkkrediten så betalar man bara ränta på utnyttjat belopp av checkkrediten. Detta gör att om ens likviditetsbehov varierar kraftigt så kan det vara bättre att ta en checkkredit, då räntekostnaden ofta blir lägre, då man inte behöver utnyttja checkkrediten alltid. 

Förhandla bättre betalningsvillkor hos leverantörer och underentreprenörer

Att försöka använda sina leverantörer och underentreprenörer som bank är oftast ett av de första, enklaste och bästa sätten att förstärka sin likviditet. Om man tex kan förhandla till sig 45 dagars kredittid i stället för 30 dagar, så är denna extra kredit på 15 dagar helt räntefri, vilket man aldrig lyckas med om man skall ta ett banklån eller en checkkredit!

För att leverantören skall gå med på längre kredittid kanske man får gå med på villkor som leverantören sätter upp för detta, t ex att man måste handla allt från den leverantören från och med nu och inte får handla från andra leverantörer. Innan man går med på några sådana villkor, så måste man göra en analys av helheten och se om det verkligen lönar sig att bli bunden till en leverantör bara för att få längre kredittid. Det kan ju vara så att leverantören som erbjuder längre kredittid har högre priser än konkurrenterna med 30 dagars kredittid och då är det kanske bättre att hitta andra sätt att lösa likviditeten än att bara handla hos en dyrare leverantör som erbjuder längre kredittid. 

Investera överskott på smart sätt

När företaget börjar gå bra och genererar vinster så vill man ju som företag och ägare få så bra avkastning som möjligt på överskottet som genererats i företaget, men man skall dock tänka sig för innan man binder upp allt för mycket kapital i investeringar och tillgångar som är svåra att omvandla till likvida medel igen. Om det kommer sämre tider i framtiden så vill man ju nämligen att det skall vara lätt att återföra investeringarna som likvida medel till bolaget för att slippa ta banklån, checkkrediter etc.

Exempel på investeringar som är enkla att omvandla till likvida medel igen och där risknivån varierar mellan olika investeringar: insättning på sparkonto på banken, köpa fonder, köpa obligationer, köpa börsnoterade aktier med hög omsättning på börsen så att det går att sälja aktierna när man behöver.

Exempel på investeringar som kan vara svåra att omvandla till likvida medel igen: köpa mark, fastigheter, konst, klockor, bilar, aktier i onoterade bolag eller i bolag som är noterade på börs, men där omsättningen i aktien är så låg att det är svårt att sälja aktier man äger.  

Kortare kredittider till kunderna

Om man inte kommit överens med kunden om att dom skall få 30 dagars kredittid, så finns det ingen anledning att ge mer kredittid än nödvändigt till kunderna. Många företag är rädda för att ge kortare kredittider än 30 dagar till sina kunder, men om man skriver in i sina offerter, avtal och allmänna villkor att det är 10 dagars kredittid som gäller till privatpersoner, så är det ofta inga problem att få betalt. Det kan vara lite värre när det gäller fakturor till bostadsrättsföreningar eller företag, då det ofta är flera personer som skall godkänna fakturan innan den kan betalas, men det skadar aldrig att ta en diskussion med kunden om en kortare kredittid än 30 dagar. Om man har en svår likviditetssituation så kan det vara ett alternativ att erbjuda kunden en rabatt på fakturan, om kunden betalar fakturan snabbt. Det gäller dock att räkna ordentligt innan, så man inte ger för mycket rabatt.

Kreditlimitar hos leverantörer och underentreprenörer

Att försöka använda sina leverantörer och underentreprenörer som bank är oftast ett av de första, enklaste och bästa sätten att förstärka sin likviditet. Om man tex kan förhandla till sig 45 dagars kredittid i stället för 30 dagar, så är denna extra kredit på 15 dagar helt räntefri, vilket man aldrig lyckas med om man skall ta ett banklån eller en checkkredit!

För att leverantören skall gå med på längre kredittid kanske man får gå med på villkor som leverantören sätter upp för detta, t ex att man måste handla allt från den leverantören från och med nu och inte får handla från andra leverantörer. Innan man går med på några sådana villkor, så måste man göra en analys av helheten och se om det verkligen lönar sig att bli bunden till en leverantör bara för att få längre kredittid. Det kan ju vara så att leverantören som erbjuder längre kredittid har högre priser än konkurrenterna med 30 dagars kredittid och då är det kanske bättre att hitta andra sätt att lösa likviditeten än att bara handla hos en dyrare leverantör som erbjuder längre kredittid. 

Leasing

Skillnaden mellan avbetalning och leasing är att vid avbetalning så äger företaget det som köpts och banken/finansföretaget är med och finansierar. När det gäller leasing så är det banken/finansföretaget som leasinggivare som äger det som köps och kunden har ofta rätt att lämna tillbaka t ex fordonet när leasingperioden löpt ut. Det är dock viktigt att läsa det finstilta innan man skriver under ett leasingavtal, för ibland så står det att leasingtagaren, dvs kunden, själv måste hitta en köpare till fordonet när leasingperioden löper ut, vilket kan innebära risker och merarbete för leasingtagaren.

Löpande likviditetsplanering

Dålig likviditet är ingen naturlag som man som företag inte kan göra någonting åt, utan precis tvärtom. Det finns många åtgärder både på kort och lång sikt som man som företag kan göra för att undvika dålig likviditet där en löpande likviditetsplanering av hög kvalitet är en absolut grundförutsättning.

Sälja kundfakturor – ett dyrare sätt än du tror att finansiera företaget

Det finns många aktörer på marknaden idag som erbjuder sig att köpa upp eller belåna företagets kundfakturor så att företaget kan få betalt direkt i stället för att vänta 30 dagar som är den normala kredittid som företag ger sina kunder. Detta är ofta väldigt attraktivt för företag som behöver få in pengar snabbt att sälja eller belåna sina kundfakturor och det låter vid första ögonblicket inte heller så dyrt att banken eller finansföretaget endast tar 2-3 % av fakturabeloppet i avgift mot att företaget får betalt dagen efter. Det finns dock ett flertal punkter att tänka på som företag innan man börjar sälja eller belåna sina kundfakturor:

 • Vad händer om kunden inte betalar fakturan till banken eller finansföretaget? Många gånger är det så att enligt avtalet som tecknats mellan företaget som säljer/belånar fakturan och finansföretaget, så måste företaget då själva betala hela beloppet till banken eller finansföretaget, om deras kund inte kan betala. Det kan ju bli oerhört svårt att göra detta, då den dåliga likviditeten ju var grundanledningen till att företaget tvingades sälja eller belåna fakturan från första början. Dessutom är det ju antagligen så att pengarna som företaget fick från finansbolaget redan gått åt till att betala löner, leverantörer eller skatter, dvs dom pengarna finns inte kvar att betala tillbaka till finansföretaget. Att sälja eller belåna kundfakturorna kan därmed leda till än större problem för företaget än innan och det är inte ovanligt att företag tar första steget till konkurs genom att börja sälja eller belåna sina kundfakturor.
 • Det är inte alla kunder som accepterar att fakturorna får säljas eller belånas. Många större fastighetsföretag, både privata och allmännyttiga, accepterar inte att de fakturor som skall skickas till dom för utfört arbete, säljs eller belånas och det kan stå inskrivet i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för avtalet mellan kunden och företaget. Det är därför viktigt att kontrollera om man överhuvudtaget får sälja eller belåna fakturorna, innan man överväger detta som finansieringsmetod.   
 • Att sälja eller belåna kundfakturor är ett väldigt dyrt sätt att finansiera sitt företag vilket man förstår när man verkligen börjar räkna på det. Att finansbolaget tar t ex 3 % låter ju inte så mycket, men då får man komma ihåg att det är ju 3 % för att finansiera i endast 30 dagar, inte för ett helt år. Hade det varit 3 % på årsbasis så hade det varit billigt, men 3 % ränta för 1 månads utlåning motsvarar ju en årlig ränta på 36 %, utan ränta på ränta beräkning, vilket är en extremt hög årsränta!
 • Många företag inom byggbranschen har tyvärr väldigt små vinstmarginaler på sitt utförda arbete och vinstmarginaler när allt är betalt på 1-5 % per projekt är inget ovanligt. Vad innebär det för vinsten för företaget om man börjar sälja eller belåna kundfakturorna? 
  • Om man har 1 % vinstmarginal på fakturabeloppet och skall betala 3 % av fakturans värde i avgift, då har man ju plötsligt gått minus på projektet med – 2 %, dvs man förlorade pengar på att genomföra projektet! Att förlora pengar på utförda projekt är inget som håller i långa loppet och kan endast göras i undantagsfall, om företaget skall överleva.
  • Om man har en vinstmarginal på 3 % och man skall betala 3 % av fakturans värde i avgift till finansföretaget, då har ju vinsten på projektet plötsligt blivit noll, dvs allt slit och jobb ledde inte till någon vinst alls!
  • Om man har högre vinstmarginal, säg 6 % vinstmarginal, men måste betala 3 % av fakturans belopp till finansbolaget, så innebär det att hälften, dvs 50 % av vinsten på fakturan går till finansbolaget, är det en rättvis fördelning av vinsten utifrån arbetsinsats, risktagande och när allt annat är inräknat?